शैक्षणिक दिनदर्शिका

इयत्ता 1 ली ते 10 वी करिता ONLINE VIDEO

विद्यार्थी आणि शिक्षक मित्रहो, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र (SCERT) यांनी माहे जून ते ऑगस्ट 2020 पर्यंतच्या अभ्यासक्रमावर आधारित शैक्षणिक दिनदर्शिका तयार केली आहे. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना ONLINE इयत्ता नुसार संबंधित विषया तील प्रकरणा नुसार वीडियो (VIDEO) बघता येतील.

इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता १ ली
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता २ री
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ३ री
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ४ थी
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ५ वी
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ६ वी
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ७ वी
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ८ वी
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता ९ वी
इयत्ता निहाय शैक्षणिक दिनदर्शिका : इयत्ता १० वी